Privacybeleid

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars waarvan de centrale administratie is gevestigd te 3290 DIEST, Commissaris Neyskenslaan 118 bus 0.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op de bijkantoren gevestigd te 3545 HALEN, Bloemendaalstraat 215 en 3560 LUMMEN, Kammestraat 57.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars, verwerkt het kantoor noodzakelijk uw persoonsgegevens welke toelaten u als persoon te identificeren.

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en nemen passende maatregelen opdat uw privacy en deze van de betrokken personen wordt gerespecteerd en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van deze persoonsgegevens wordt tegengegaan.

Via deze privacyverklaring, conform de Europese wetgeving General Data Protection Regulation, wordt u geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met deze verzamelde persoonsgegevens gebeurt en over welke rechten u beschikt. 

De wettelijke grondslag en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van de wettelijke en deontologische verplichtingen die rusten op Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars:

 • Uw toestemming
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde te behartigen, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om, op verzoek van de klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, maatregelen te nemen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de optimale en correcte uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdracht en de interne bedrijfsorganisatie.

Aard en herkomst van de verzamelde persoonsgegevens

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars verwerken de persoonsgegevens die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren, het gaat onder meer om volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregister, geboortedatum en geboorteplaats
 • Betalingsgegevens: BTW-nummer en bankrekeningnummer
 • KBO-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt

De persoonsgegevens worden bekomen via:

 • De betrokken personen, welke hun eigen persoonsgegevens meedelen
 • De klant, welke de gegevens van de andere partijen meedeelt
 • Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdracht, worden deze gegevens bekomen via opzoekingen in de daartoe geëigende databases (onder andere rijksregister, KBO, nationale bank).

Indien dienstig voor de toevertrouwde opdracht en een correcte dienstverlening, verwerken Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars ook bijzondere, gevoeligere, categorieën van gegevens zoals:

 • Gegevens in verband met strafrechtelijke vervolgingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische en medische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, bewaard en beveiligd

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars maken gebruik van de diensten van KLEOS (Kluwer) voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze feitelijke verwerkers verwerken de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De overeenkomsten met deze verwerkers bevatten de nodige garanties betreffende de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens en de conformiteit met de privacywetgeving.

Het staat Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars vrij om in de toekomst voor andere dienstverleners dan KLEOS (Kluwer) te kiezen. Van nieuwe dienstverleners zal ook worden geëist dat zij zich confirmeren aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens zowel op Europees als op nationaal vlak.

Meedelen van de persoonsgegevens aan derden

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars verbinden zich ertoe dat de verstrekte persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden tenzij dit noodzakelijk is in bepaalde omstandigheden. In dat geval zullen Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars erop toezien dat deze derden eveneens alle terzake geldende verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven respecteren. In hoofde van Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars maakt dit een middelverbintenis uit.

Van der velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars kan ertoe gehouden zijn om gehele of gedeeltelijke inzage te verlenen in uw persoonsgegevens indien:

 • Een gerechtelijke of administratieve overheid hiertoe een wettelijke verplichting en/of bevel heeft;
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Dit noodzakelijk wordt geacht om de rechten van Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars te vrijwaren;
 • U hiertoe voorafgaandelijk een specifieke en schriftelijke toestemming hebt verstrekt.

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaten van het kantoor, onder hun verantwoordelijkheid, voor specifieke opdrachten een beroep kunnen doen op andere advocaten voor de uitvoering van de opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of vertaler, laat de cliënt de opdracht aan de advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op andere derden zoals een notaris, deskundige of accountant, dan wordt deze gekozen in overleg met de cliënt.

Duur van bewaring van de persoonsgegevens

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars bewaren uw persoonsgegevens voor een minimale termijn van 5 jaar en een maximumtermijn van 20 jaar na einde van de overeenkomst om redenen van beroepsaansprakelijkheid, fiscale verplichtingen, deontologische verplichtingen en wettelijke regelgeving.

Uw rechten

De privacywet kent u volgende rechten toe:

Recht op inzage en rechtzetting

U kan inzage krijgen in uw eigen gegevens op eenvoudig verzoek. Op die manier kan u nagaan welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden de verwerking gebeurt en aan wie deze gegevens worden meegedeeld.

De aanvraag tot het inzage van uw gegevens kan door Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars geweigerd worden op één van de volgende gronden:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Redenen van algemeen belang op vlak van volksgezondheid
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek
 • Omwille van de instelling, onderbouwing of uitoefening van een rechtsvordering

U heeft het recht om een verbetering van de onjuiste gegevens te vragen of om een aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken.

Recht op wissing van de gegevens

U heeft het recht om de bewaarde persoonsgegevens te doen verwijderen in volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of alleszins zijn verwerkt;
 • U uw toestemming intrekt waarop de verwerking berust en er geen andere grondslag voor de verwerking is;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

De aanvraag tot het verwijderen van uw gegevens kan door Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars geweigerd worden op één van de volgende gronden:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Redenen van algemeen belang op vlak van volksgezondheid
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek
 • Omwille van de instelling, onderbouwing of uitoefening van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens te verkrijgen indien:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u de verwerking beperkt, mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor de lidstaat.

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars brengen u voorafgaandelijk op de hoogte indien de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid

De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, heeft het recht om persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is.

De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, heeft het recht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is, binnen een tijdspanne van 1 maand.

Recht van bezwaar

U bent te allen tijde gerechtigd om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen tenzij Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars voor de verwerking gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan de door u ingeroepen belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op een klacht

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen indien u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze klacht kan u indienen bij de Belgische bevoegde autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via de volgende contactgegevens:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0) 2 274 48 00
Fax +32 (0) 2 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://www.privacycommission.be

Uitoefening van uw rechten

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek te sturen, dat gedagtekend is en voorzien van uw handtekening, naar volgend adres:

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars
Commissaris Neykenslaan 118 bus 0
3290 DIEST 

Bij dit verzoek vragen Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars een kopie van de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars trachten zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en nemen hiervoor een termijn van één maand in acht, te rekenen vanaf de ontvangst. Deze termijn kan verlengd worden met twee maanden indien  het verzoek complex is of technische problemen de uitvoering ervan verhinderen.

Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, zal geen gevolg worden verleend aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte worden gebracht van de redenen hiervoor. Hierna hebt u het recht om een klacht in te dienen conform 6.F. van dit privacybeleid.

Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van uw verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Toestemming

De onderschrijver verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft Van der Velpen & Niesen Advocaten en Bemiddelaars de toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van de verwerkingsdoeleinden.